Tukitoimintamme sai hyvät palautteet sidosryhmäkyselyssä

Uutiset -

Teetimme kyselyn yhteistyökumppaneille, jotka koostuivat ammattilaisista sekä toimintaan osallistuvien lähihenkilöistä. Vastaajia oli yhteensä 101. Kysely koski vertais- ja vapaaehtoistoimintaa, tukihenkilötoimintaa, kerhoja, leirejä, parkkitoimintaa, perheiden vertaistukitoimintaa sekä ystävätupatoimintaa.

Toiminta koettiin tarpeelliseksi ja vaikuttavaksi

Toiminta koettiin erittäin tarpeelliseksi (asteikko 1-5, 5: erittäin tarpeellista ka. 4,96) ja toiminnoilla koettiin olevan selkeät tavoitteet (4,62). Sisällön ja toteutuksen koettiin vastanneen hyvin asetettuihin tavoitteisiin (4,35), yhteistyökumppanit kokivat, että olivat päässeet vaikuttamaan toimintojen sisältää jonkin verran (3,39).

Toiminnalla koettiin olleen vaikutuksia osallistujiin (4,19). Kyselyssä eniten vaikutuksia koettiin olleen itseluottamuksen, ja -varmuuden kasvuun, voimaantumiseen ja itsenäistymiseen sekä sosiaalisuuden vahvistumiseen liittyneet vaikutukset. Vaikutuksiksi mainittiin myös mm. merkityksellisyyden kokemukset, tietojen ja taitojen lisääntyminen, mielialan kohentuminen ja arjessa paremmin jaksaminen.

Viestintä ja yhteistyö on ollut pääsääntöisesti hyvää

Viestintä ja yhteistyö koettiin erinomaiseksi työntekijöiden (4,25) kanssa ja melkein kiitettäväksi vapaaehtoisten (3,81) kanssa. Osa yhteistyökumppaneista ei ole tehnyt suoraa yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa. Viestinnästä ja yhteistyöstä annettiin pääsääntöisesti hyvää palautetta myös avoimissa palautteissa.

Osa vastanneista koki tapahtumien, kerhojen ja ryhmien markkinointiajan ja ilmoittautumisajan olevan liian lyhyt. Kehittämistä toivottiin uusiin sähköisiin viestinnän muotoihin sekä varsinkin uusista toiminnoista viestinnän selkeyteen ja laajuuteen. Yhteistyötä toivottiin enemmän mm. ammatillisten erityisoppilaitosten sekä asumis- ja työ- ja toimintayksiköiden kanssa sekä esim. Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa mallien levittämisen suhteen.

Toiminnassa on hyvä ilmapiiri, mutta toimintaa voisi olla lisää

Toiminta koettiin monipuoliseksi ja ilmapiiri hyväksi toiminnassa. Toimintaa toivottiin kuitenkin lisää (mm. enemmän tapahtumia, kerhoja, leirejä, enemmän päiväaikaista toimintaa, toimintaa lapsille, isille, sisaruksille, lisää kerhopaikkoja, enemmän vapaaehtoisten yhteiskokoontumisia ja pidempiä aukioloaikoja). Resursseihin liittyviin palautteisiin liittyi myös toive mm. parkkihoitomaksujen alentamisesta sekä kerhomaksujen pitämisestä kohtuullisena.

Sidosryhmä toivoi vapaaehtoisten vahvempaa sitoutumista toimintaan. Avoimissa palautteissa ehdotettiin mm. kiertävää kerhotoimintaa, uutta ohjausmateriaalia (myös ääniversiona) toimintaan sekä paljon muita yhteistyö- ja toimintaehdotuksia. Toimintojen koordinaattorit hyödyntävät kyselyn tuloksia toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa.