Selkeästi meille 2020-2023

Selkeästi meille -hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Hanke on kerännyt kokemuksia, tuottanut tietoa, ja materiaalia kognitiivisesta saavutettavuudesta vuosien 2020–2022 aikana ja jatkaa kehittämis- ja vaikuttamistyötä vuoden 2023 ajan. Hanke tukee kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja sähköisten palveluiden kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Kognitiivinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu, esimerkiksi verkkosivu, itsepalvelupääte tai mobiilisovellus on suunniteltu sellaiseksi, että sitä on mahdollisimman helppo käyttää ja sieltä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää. Kun verkkopalvelu on kognitiivisesti saavutettava, sitä pystyvät käyttämään myös ihmiset, joilla on haasteita oppimisessa, muistamisessa ja hahmottamisessa tai jotka ovat vasta oppimassa verkkopalvelussa käytettävää kieltä. Kognitiivisen saavutettavuuden huomioiminen hyödyttää meitä kaikkia!

Hankkeen tehtävänä on:

  • lisätä sähköisten palveluiden tekijöiden ja sisällöntuottajien ymmärrystä kognitiivisesta saavutettavuudesta ja testaamista käyttäjillä
  • levittää tietoa kognitiivisesta saavutettavuudesta päättäjille ja viranomaisille
  • arvioida eri verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta sekä
  • tukea kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia saavutettavamman yhteiskunnan puolesta.

Kehitysvammaiset ihmiset ovat hankkeessa keskeisiä toimijoita niin kokemusasiantuntijoina kuin kansalaisvaikuttajina.

Selkeästi meille -hankkeen verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat

Hankkeen omat verkkosivu on julkaistu osoitteessa www.selkeästimeille.fi. Sivustolta löytyy tietoa hankkeen toiminnasta sekä vinkkejä ja ohjeita, miten kognitiivista saavutettavuutta voi huomioida. Verkkosivustolla on hyödynnetty hankkeessa kertynyttä tietoa ymmärrettävästä ja selkeästä verkkosivustosta. Verkkosivua kehitetään, testataan erilaisilla käyttäjillä ja päivitetään hankkeen päättymiseen eli vuoden 2023 loppuun. Tutustu sivuun ja anna hankkeelle palautetta sivusta.

Selkeästi meille -hanke on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hanke kertoo siellä toiminnastaan ja nostaa esille hankkeessa tehtyjä havaintoja.

Facebook: www.facebook.com/selkeastimeille 

Instagram: www.instagram.com/selkeastimeille 

Hanke arvioi verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta

Hankkeessa on kehitetty vuosien 2020-2022 aikana arviointikriteeristö kognitiiviselle saavutettavuudelle. Kriteeristöä hyödynnetään hankkeen tekemissä verkkopalveluiden kognitiivisen saavutettavuuden arvioinneissa. Arvioitavia kohteita on testannut hankkeen saavutettavuustestaajien ja kokemusasiantuntijoiden lisäksi suuri joukko yksittäisiä käyttäjätestaajia, joilla on kognitiivisia toimintarajoitteita. Arviointikriteeristö on muodostunut testausten havainnoista ja asioista, jotka helpottavat ja vaikeuttavat verkkopalvelun käyttämistä ja ymmärtämistä.

Arviointikriteeristöä hyödynnetään verkkopalvelujen kognitiivisen saavutettavuuden arvioinneissa. Hanke on arvioinut 15 verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden vuoden 2022 loppuun mennessä. Kognitiivisen saavutettavuuden arvioinnit ja arviointikriteeristön kehitystyö jatkuu koko hankkeen ajan. Kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö löytyy ohjeiden muodossa tästä linkistä (linkki vie Selkeästi meille -hankkeen verkkosivuille).

Hankkeen tekemään arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä hankkeen myöntämän Selkeästi meille -tunnuksen.

Lue lisää kognitiivisen saavutettavuuden arvioinnista ja hakuprosessista

Saavutettavuuden iskuryhmät tukevat kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia

Hanke järjestää saavutettavuuden iskuryhmiä. Vapaaehtoiset osallistujat vaikuttavat eli tekevät saavutettavuusiskuja heille tärkeisiin kohteisiin. Kohde voi olla esimerkiksi mobiilisovellus tai jokin itsepalvelulaite. Eri organisaatiot voivat ehdottaa oman palvelunsa testattavaksi, joista iskuryhmän osallistujat äänestävät, mihin haluavat iskeä. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua organisaatioiden kanssa, jotta he osaavat ottaa huomioon kehitysvammaisten ihmisten sekä muiden kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyvien tarpeita. Samalla osallistujat tutustuvat ja vaikuttavat monipuolisemmin sähköisiin palveluihin ja -itsepalvelulaitteisiin, jotta voisivat käyttää niitä helpommin ja itsenäisemmin.

Lue lisää saavutettavuuden iskuryhmistä ja nettisivuihin vaikuttamisesta (linkki vie Selkeästi meille -hankkeen verkkosivuille).

Yhdessä yhteiskunta saavutettavaksi

Suomessa on voimassa laki, joka vaatii, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei pidä sisällään sivuston ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Saavutettavuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus, sillä tieto ei ole aidosti saavutettavaa, jos verkkopalvelussa oleva tieto ei ole ymmärrettävää, selkeää ja helposti löydettävää. Saavutettavan yhteiskunnan eteen voivat kaikki tehdä työtä.

Selkeästi meille -hanke kutsuu mukaan eri toimijoita kehittämään omia verkkopalvelujaan sellaiseksi, että ne ovat kaikille saavutettavat: saavutettavaa viestintää kaikille!  

Selkeästi meille -hankkeen tunnus.

Lisätietoja

Satu Timperi
Satu Timperi hankepäällikkö 0449013213