Toteutuuko yhdenvertaisuus Hekan ja Helsingin kaupungin toiminnassa?

Kehitysvammatuki 57 ry jätti yhdenvertaisuusvaltuutetulle selvityspyynnön alkuvuonna 2024 erityisasuntokohteisiin kohdistetuista kohtuuttomista vuokrankorotuksista, jotka enimmillään ovat yli 70 % ja pienimmillään noin 25 %. Erityisasuntokohteet ovat eri asia, kuin Hekan seniorikohteet. Erityisasumiskohteissa asuu kehitysvammaisia helsinkiläisiä, jotka saavat asumiseensa erityishuoltolain mukaisia asumisen tuen palveluita. Kehitysvammaisten tosiasialliset mahdollisuudet muuttaa uuteen asuntoon vuokratason kohotessa ovat hyvin pienet.

Heka myöntää yhdenvertaisuusvaltuutetulle antamassaan vastauksessa korotusten olevan erityisasuntokohteissa korkeampia kuin muissa asunnoissa. Heka selittää, että kehitysvammaisten ihmisten asuntoihin ei ole voitu käyttää ARA-rajoitusten takia tasausjärjestelmää, jota on muiden asuntojen osalta käytetty.

Vastauksesta voidaan vetää se johtopäätös, että Heka ja Helsingin kaupunki ovat toteuttaneet kehitysvammaisille ihmisille tarkoitettujen asuntojen vuokrien korotukset eri tavoin kuin muille asukkaille tarkoitettujen asuntojen vuokrien korotukset.

Olemme jättäneet tässä kuussa yhdenvertaisuusvaltuutetulle vastineen Hekan ja Helsingin kaupungin vastauksesta, joka ei mielestämme ole tyydyttävä eikä poista syrjintäperustetta.

Syrjinnän kielto ilmenee perustuslain 6 §:n 2 momentista, joka kuuluu seuraavasti: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Syrjintää on sekä välitön, että välillinen syrjintä.

Yhdenvertaisuuslain 10 §:ssä säädetään välittömästä syrjinnästä seuraavasti: ”Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.”

Vaikuttaa siltä, että Heka ja Helsingin kaupunki ovat päätyneet kohtuuttomiin vuokrankorotuksiin sen oletuksen perusteella, että koska kehitysvammainen ihminen saa valtiolta tukea vuokran maksamiseen, vuokraa voidaan korottaa enemmän kuin muiden asukkaiden kohdalla. Näin ollen vuokrankorotukset perustuvat kehitysvammaisuuteen, ja perustuslain vastainen välitön syrjintä on toteutunut.

Asianmukaisena hyvityksenä syrjinnästä vuokrankorotukset tulee alentaa välittömästi. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan korotus ei saa ylittää vuosittain 15 prosenttia muutoin kuin tilanteessa, jossa tehdään vuokrattavan kohteen vuokra-arvoa merkittävästi kohottavia korjauksia. Tässä tapauksessa vuokra-arvoa kohottavia korjauksia ei ole tehty.

Helsinki on sitoutunut yhdenvertaisuuden edistämiseen. Sen tulee näkyä myös tekoina.

Ota yhteyttä

Nainen, jolla on silmälasit.
Sari Sepponen

Hallituksen puheenjohtaja

Nina Korventaival.
Nina Korventaival

Toiminnanjohtaja