Jos meitä ei olisi

Uutiset -

Olemme huolissamme valtiovarainministeriön esityksestä leikata sote-järjestöjen tuesta 33 %.

Mahdollisista leikkauksista päätetään ensi viikolla hallituksen budjettiriihessä. Nyt on järjestöjen aika kertoa, mitä leikkauksesta seuraisi.

Kehitysvammatuki 57 ry:ssä STEA tukee Veikkauksen tuotoilla Ystävätupa-toimintaa, parkkitoimintaa, vertais- ja vapaaehtoistoimintaa, Vipinä ja Selkeästi meille -hankkeita, ja muuta yleishyödyllistä toimintaa yleisavustuksella.

Myönnetyt avustukset ovat meille elintärkeitä, jotta voimme toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta: lisätä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä hyvinvointia, ja edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä.

 

Ystävätupa-toiminta

Ystävätupa-toiminnassa järjestetään kehitysvammaisille ihmisille merkityksellistä matalan kynnyksen klubitoimintaa ja retkiä.

STEA-avustuksella järjestettiin vuonna 2019 muun muassa:

 • 61 avointa Ystiskertaa, joissa oli 1594 käyntikertaa
 • 25 senioreiden avointa ryhmää, joissa oli 583 käyntikertaa
 • 19 Teiniklubia, joissa oli 277 käyntikertaa
 • 6 Sateenkaariklubia, joissa 12 käyntikertaa
 • 17 Villiklubia, joissa noin 1500 käyntikertaa
 • 7 retkeä, joilla oli 229 osallistujaa

Jos avustusta leikataan 33 %, jopa 1 400 osallistumista vuosittain jää toteutumatta.

 

 

Parkkitoiminta

Parkkitoiminnassa tuetaan jaksamista kuormittavan arjen haasteissa perheissä, joissa lapsella on kehitysvamma tai vastaava laaja-alaisen tuen tarve. Parkkitoiminta koostuu kotiin vietävästä lastenhoidosta (kotiparkki), lasten teemallisista päivistä (perjantai- ja lauantaiparkki) sekä ohjauksesta ja hoidosta erilaisten tapahtumien yhteydessä vanhempien osallistumisen mahdollistamiseksi.  

STEA-avustuksella toteutettiin vuonna 2019 muun muassa: 

 • 704 kotiparkkituntia 
 • 76 käyntikertaa perjantai- ja lauantaiparkeissa 
 • oma viikonloppu 12 erityislapsen sisarukselle

Jos avustusta leikataan 33 %, jopa 232 kotiparkkituntia, 25 parkkikäyntiä ja sisarustoiminta jää vuosittain toteutumatta. 

 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta

Kehitysvammatuki 57 ry:ssä jokainen voi toimia vapaaehtoisena tuen tarpeesta riippumatta. Koulutetut vapaaehtoiset voivat toimia mm. kehitysvammaisen ihmisen kaverina, vapaaehtoisina tapahtumissa ja vertaisryhmien vetäjinä. Vuonna 2019 toiminnassa oli mukana 184 aktiivista vapaaehtoista, joista 63 oli erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Aktiivisia kaveripareja oli 115 ja vertaisryhmän vetäjiä 33.

Vuonna 2019 STEA-avustuksella muun muassa:

 • koulutettiin 61 uutta vapaaehtoista
 • toteutettiin 159 vertaisryhmän tapaamista, joihin oli 1076 osallistumiskertaa
 • toimittiin vapaaehtoisena 49 tapahtumassa, joissa 247 osallistumiskertaa
 • kaveriparit tapasivat yhteensä noin 1150 kertaa

Jos avustusta leikataan 33 %, vapaaehtoisten määrä vähenee jopa 60:llä ja osallistumiskertoja on 800 vähemmän.

 

Vipinä ja Selkeästi meille

Kehitysvammatuki 57 ry hallinnoi kahta STEA:n rahoittamaa valtakunnallista kehittämishanketta: Vipinää ja Selkeästi meille -hanketta.

Vipinässä lisätään kehitysvammaisten ihmisten liikuntaa ja arjen aktiivisuutta kotiyhteisöissä. Kolmen vuoden aikana (2018–2020) kehittämistyöhön on osallistunut 16 kotiyhteisöä ympäri Suomea. Kotiyhteisöjen asukkaat ja ohjaajat ovat olleet keskeisessä roolissa uusien toimintatapojen esiin tuomisessa ja liikunnallisen Vipinä-pelin kehittämisessä. Vipinän tuottamat materiaalit ovat tämän vuoden loppuun mennessä kaikkien saatavilla materiaalipankissa.

Selkeästi meille -hankkeessa (2020–2022) lisätään tiedon kognitiivista saavutettavuutta eli viestinnän ymmärrettävyyttä ja verkkopalvelujen helppokäyttöisyyttä. Samalla kehitysvammaisten ihmisten kansalaisvaikuttamisen taidot lisääntyvät. Tavoitteita edistetään kolmella tavalla: kokemusasiantuntijoiden tekemillä kognitiivisen saavutettavuuden arvioinneilla, saavutettavuuden iskuryhmä -kansalaistoiminnalla ja arviointimateriaaleja kehittämällä. Hankkeen aikana kaikkiaan noin 90 kehitysvammaista ihmistä ympäri Suomea osallistuu kehittämistyöhön.

Kehittämishankkeet ovat hyvä tapa tuoda uusia toimintatapoja ja innovaatioita järjestökentälle. Järjestöjen vahvuus on se, että kohderyhmä on lähellä ja yhteiskehittäminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy usein käytännönläheisiä, kohderyhmän testaamia ja helposti sovellettavia toimintatapoja.

Jos hankkeiden avustuksista leikataan, järjestöjen mahdollisuudet kehittää uusia toimintatapoja pienenevät merkittävästi.

 

 

 Järjestöjä tarvitaan. Järjestöjen avustuksia EI SAA LEIKATA.