Yhdistyksen säännöt

Tältä sivulta löydät Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt. PRH 26.4.2023

Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistys toimii kehitysvammaisten ja muuta laaja-alaista tukea tarvitsevien ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena sekä edistää kehitysvammaisten ja muuta laaja-alaista tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Yhdistys edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista yhteiskunnassa.

 1. Pitää yhteyttä eri toimijoihin, kuten viranomaisiin, päätöksentekojärjestelmään, järjestöihin ja yhteisöihin, sekä tekee yhteistyötä ja aloitteita vaikuttaakseen päätöksentekoon kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi.
 2. Voi perustaa ja ylläpitää kehitysvammaisille ihmisille asuntoja vakituista ja tilapäistä asumista varten sekä tuottaa asumispalveluita ja muita elämänhallintaa ja elämänlaatua vahvistavia palveluita.
 3. Tuottaa monipuolista toimintaa, jonka sisällöt suunnitellaan yhdessä kehitysvammaisen ihmisen kanssa hänen toimintakykyään ja toiveitaan vastaavaksi.
 4. Tarjoaa vapaa-ajan leiri- ja kerhotoimintaa ja muuta kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä arkipäivää ja elämänlaatua tukevaa toimintaa.
 5. Järjestää kokous-, juhla-, koulutus-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
 6. Tekee yhteistyötä yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi työskentelevien muiden yhteisöjen kanssa.
 7. Voi liittyä jäseneksi yhteisöön, jonka toiminta edistää ja palvelee yhdistyksen toimintaa ja päämääriä.

Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistys voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat:

 1. perustamiskokouksessa jäseniksi ilmoittautuneet
 2. myöhemmin yhdistyksen jäseneksi hyväksytyt henkilöt.

Varsinaiseksi jäseneksi ilmoittaudutaan kirjallisesti. Jäseneksi hyväksymisen edellytyksenä
on jäsenmaksun suorittaminen.

Kunniajäseniksi voidaan yhdistyskokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on toiminut
ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet, mutta hänen ei
tarvitse suorittaa jäsenmaksua.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä yhdistyksen hallituksen hyväksymät henkilöt
sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ilman äänioikeutta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle,
yhdistyksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jollei hän ole suorittanut jäsenmaksuaan kuuden
kuukauden kuluessa maksun erääntymisestä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen

 1. joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut
  yhdistystä
 2. joka toimii olennaisesti vastoin yleisiä lakeja tai vastoin yhdistyksen sääntöjä ja
  tarkoitusta
 3. joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.

Erottamispäätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen
hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi
saamisesta. Asia on käsiteltävä seuraavassa mahdollisessa yhdistyksen
sääntömääräisessä kokouksessa.

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka
suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää erikseen kummallekin ryhmälle. Kunniajäseniltä
ei peritä jäsenmaksua

Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistystä edustaa
ja sen asioita hoitaa toimeenpanoelimenä hallitus huolehtien niistä tehtävistä, jotka sille lain
ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä, joka ei ole holhouksen alainen, yksi ääni.

Asiat ratkaistaan siten, ellei säännöissä erityisissä tapauksissa toisin määrätä, että mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, tulee päätökseksi.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi suljetussa lippuäänestyksessä, jossa ratkaisee arpa.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Vaali on toimitettava vaadittaessa suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on aloiteoikeus yhdistyksen kokouksessa. Aloitteet, joista pitää mainita kokouskutsussa, on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksia ovat kevät- ja syyskokous sekä tarvittaessa ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä vuodelta
 2. käsitellään kirjapitolain tarkoittama tilinpäätös ja toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 3. käsitellään muut kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyt asiat. Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
 2. määrätään tulevan vuoden jäsenmaksut
 3. hyväksytään tulevan vuoden talousarvio
 4. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 5. päätetään hallituksen muiden jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa
 7. käsitellään muut kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyt asiat.

Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joiden vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kahta viikkoa aikaisemmin jäsentiedotteessa tai yhdistyksen www-sivuilla.
Kokouskutsussa on mainittava kokousaika ja kokouspaikka.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai niihin verrattavia asioita, kuten

 1. yhdistyksen sääntöjen muuttamista
 2. kiinteistön luovuttamista, kiinnittämistä tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista
 3. hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemista tai erottamista
 4. tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä
 5. yhdistyksen purkamista.

Hallitukseen kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtajana voi toimia enintään kaksi toimikautta. Puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti korkeintaan yhdeksän vuotta.

Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on myös kolme vuotta. Hallituksen jäsenenä voi toimia enintään kaksi peräkkäistä ja kokonaista toimikautta.

Ensimmäisellä kerralla valitaan hallituksen muista jäsenistä arvalla ne, joiden toimikausi kestää yhden kalenterivuoden, kaksi kalenterivuotta ja kolme kalenterivuotta. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Voidakseen tulla uudelleen valituksi hallitukseen tai puheenjohtajaksi peräkkäisiä toimikausia koskevan rajoituksen täytyttyä, on oltava poissa hallitustyöskentelystä yksi kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan kaksi varapuheenjohtajaa ja muut tarpeelliset toimikunnat ja niiden puheenjohtajat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista kutsuu hallituksen koolle, mikäli vähintään kaksi hallituksen jäsentä niin haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yhdistyksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
 2. valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
 3. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
 4. hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
 5. huolehtia yhdistyksen varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
 6. huolehtia, että yhdistyksessä pidetään lain ja hyvän kirjanpitotavan vaatimaa kirjanpitoa
 7. palkata ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö sekä sopia työehdot
 8. pitää yhteyttä viranomaisiin ja kaikkiin muihin yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimiviin yhdistyksiin ja palvelun tuottajiin
 9. käyttää tarvittaessa asiantuntijoita ja asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia.

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle neljäntoista vuorokauden kuluessa edelleen yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi.

Yhdistyksen tilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisön tulee olla riittävästi perehtyneitä tehtäviinsä ja vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla KHT.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtajat kukin heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, jotka kutsutaan koolle vähintään kuukauden väliajoin. Molemmissa kokouksissa on purkamisehdotuksen saatava 2/3 annetuista äänistä. Jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava johonkin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, jonka edellä mainittu jälkimmäinen kokous päättää.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.