Omavalvontasuunnitelmat

Palvelutoiminnan omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontasuunnitelmat ovat osa laadunhallintaa. Suunnitelma on asiakirja, johon on kirjattu kaikki ne keskeiset toimenpiteet, joilla meidän on itse mahdollista valvoa omia palvelutoiminnan yksiköitä toimijaloja ja kotiyhteisöjä. Omavalvontasuunnitelmat ovat palvelujen laadun ja kehittämisen työväline. Omavalvontasuunnitelmissa on kuvattuna menettelytavat palvelutoiminnassa havaittujen riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä ammattihenkilöiden ammatillisen osaamisen varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelma kertoo sen, miten yksikössä toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Palveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat nähtävissä jokaisen yksikön ilmoitustaululla. Ne on mahdollisuus pyytää tarvittaessa itselleen palveluyksikön johtajalta.