Opinnäytetyö koronapandemian vaikutuksista kehitysvammaisten ihmisten elämään valmistunut

Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö: Koronaviruspandemian vaikutuksia kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden asukkaiden arkeen - Kotiyhteisöjen asukkaiden ja heidän ohjaajiensa kokemana

Opinnäytetyön kansilehti

Humanistisen ammattikorkeakoulun kansalaistoiminnan ja nuoristyön koulutusohjelman opinnäytetyön toteuttivat keväällä 2021 yhteisöpedagogiopiskelijat Elena Jokela ja Daniela Orädd. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena yhteistyössä opinnäytetyön tilaajana toimineen Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. Aineistoa tutkimukseen kerättiin tutkimushetkellä Kehitysvammatuki 57 ry:n kotiyhteisöissä asuneilta kehitysvammaisilta asukkailta ja heidän ohjaajiltaan. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin puolistrukturoituja, verkkovälitteisesti toteutettuja teemahaastatteluja ja sähköistä kyselylomaketta.  Haastattelut järjestettiin helmi-maaliskuussa 2021 kotiyhteisöjen asukkaille. Asukkaille tutut Kehitysvammatuki 57 ry:n ohjaajat toimivat haastattelutilanteissa asukkaiden tukena ja täydensivät tarvittaessa heidän kertomaansa. Sähköinen kysely välitettiin samanaikaisesti kaikille Kehitysvammatuki 57 ry:n kotiyhteisöissä tutkimushetkellä työskennelleille ohjaajille.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista kotiyhteisöjen asukkaiden arkeen sekä selvittää fyysisiä kokoontumisia korvanneiden palveluiden ja laadukkaan elämän toteutumista. Koska Kehitysvammatuki 57 ry on myös edunvalvontajärjestö, oli heidän toiveenaan saada tietoa omaan käyttöön, jaettavaksi muille alan toimijoille sekä yhteiskunnallisen keskustelun työvälineeksi.

Haastattelut järjestettiin yhdeksälle asukkaalle ja neljälle ohjaajalle. Sähköiseen kyselyyn vastasi yhteensä seitsemän ohjaajaa. Sekä haastatteluista että kyselystä saatu aineisto oli tutkimuksen kannalta laadullisesti riittävän laaja.  Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin luokittelemalla ja teemoittelemalla.  Analyysin tulokset esiteltiin vertailemalla niitä keskenään ja kolmeen eri taustalähteeseen. Ensimmäinen taustalähde pohjautui opinnäytetyön teoreettisiin käsitteisiin: “elämän laatu” ja “hyvä elämä”. Toinen taustalähde oli maaliskuussa 2021 julkaistu Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) ja Työ- ja päivätoiminnan valiokunnan julkaisema selvitys poikkeusajan vaikutuksista työ-ja päivätoimintaan ja työllistymistä tukevaan toimintaan. Kolmas taustalähde oli opinnäytetyön tilaajatahon eli Kehitysvammatuki 57 ry:n vuoden 2020 vuosikertomus.

Tiivistettynä voi todeta, että kehitysvammaisten asumispalveluyksiköissä asuvien asukkaiden arki on kevään 2020–2021 aikana näyttäytynyt hyvin vaihtelevana. Monet taustatekijät vaikuttivat merkittävästi siihen, millainen asukkaiden oma subjektiivinen kokemus poikkeusoloajasta on ollut. Keskeisiksi taustatekijöiksi osoittautuivat seuraavat tekijät: kuinka paljon asukkaat ovat ennen poikkeusoloaikaa osallistuneet päiväaikaiseen ja harrastustoimintaan kotiyhteisön ulkopuolella, millaisia heidän sosiaaliset suhteensa ovat olleet ja millainen heidän oma persoonansa on. Osalle haastatteluun vastanneista asukkaista poikkeusoloaika on ollut raskas, mutta osa ei ollut havainnut kovinkaan suuria muutoksia poikkeusoloaikaa edeltäneeseen arkeen. Ohjaajien kertomat asiat tukivat asukkailta haastatteluissa saatua tietoa.

Opinnäytetyön pysyvä linkki löytyy Theseus-tietokannasta, osoitteesta: Opinnäytetyö (linkki avautuu uuteen välilehteen ja siirtyy toiselle nettisivulle).