Laadunvalvonta

Tutustu yhdistyksen laadunvalvontaan.

Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt ja strategiset tavoitteet luovat perustan yhdistyksen laatupolitiikalle. Laatupolitiikkamme tarkoituksena on varmistaa, että:

Yhdistys toimii kehitysvammaisten ja vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitsevien ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Yhdistys edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Yhdistyksemme toiminta perustuu yksilön arvostamiseen ja kunnioittamiseen. Toimintaa ohjaa ajatus hyvästä elämästä, jossa jokainen saa tarvitsemansa tuen ja avun, kokee itsensä arvokkaaksi sekä tulee kuulluksi.Tämä näkyy kaikessa suunnittelussa, toiminnan toteuttamisessa ja toiminnan arvioinnissa.

Toiminnan kehittäminen tapahtuu yhdessä ja yhteistyössä jäsenten, kohderyhmän ihmisten, järjestötoimijoiden, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Toiminnan tuloksellisuutta mitataan ja arvioidaan yhdistyksen arviointisuunnitelman mukaisesti ja sitoudumme työskentelemään laadun jatkuvan ylläpitämisen ja parantamisen edellyttävällä tavalla

Omavalvontasuunnitelmat ovat osa laadunhallintaa. Suunnitelma on asiakirja, johon on kirjattu kaikki ne keskeiset toimenpiteet, joilla meidän on itse mahdollista valvoa omia palvelutoiminnan yksiköitä toimijaloja ja kotiyhteisöjä. Omavalvontasuunnitelmat ovat palvelujen laadun ja kehittämisen työväline. Omavalvontasuunnitelmissa on kuvattuna menettelytavat palvelutoiminnassa havaittujen riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä ammattihenkilöiden ammatillisen osaamisen varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelma kertoo sen, miten yksikössä toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Voit tutustua omavalvontasuunnitelmiin alla olevien linkkien kautta. Tiedostot eivät ole täysin saavutettavia, päivitys tulossa.

Haksulan toimijatalon omavalvontasuunnitelma 2024 (Linkki avaa pdf-tiedoston)

Kankurinkulman kotiyhteisön omavalvontasuunnitelma 2024 (Linkki avaa pdf-tiedoston)

Oskarinpuiston toimijatalon omavalvontasuunnitelma 2024 (Linkki avaa pdf-tiedoston)

Myllykaaren kotiyhteisön omavalvontasuunnitelma 2024 (Linkki avaa pdf-tiedoston)

Oskarinpuiston kotiyhteisön omavalvontasuunnitelma 2024 (Linkki avaa pdf-tiedoston)

 

Oskarinpuiston toimijatalon Oiva-raportin voit lukea verkossa, osoitteessa Oivahymy.fi. Löydät raportin hakemalla hakusanalla “Kehitysvammatuki” tai voit siirtyä suoraan alla olevan linkin kautta.

Oskarinpuiston toimijatalon Oiva-raportti (linkki vie oivahymy.fi -sivustolle)

 

Yhdistyksen laadunhallinnan tukena käytetään SHQS-laatuohjelmaa, joka on kehitetty sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköiden tueksi. SHQS-laatuohjelman arviointikriteeristö vastaa suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta ja se sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset. Yhdistyksen toiminta auditoidaan vuosittain ja niiden lisäksi toteutamme vuosittain sisäisiä auditointeja.

Toimintojen laadun toteutumista arvioidaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan tehtävän arviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointisuunnitelma linjaa koko yhdistyksen yhteiset toimintatavat vertailukelpoisen ja luotettavan tiedon keräämiseen.

Kehitysvammatuki 57 ry on asettanut järjestötoiminnalle, hankkeille ja palvelutoiminnalle yhdenmukaiset arviointikriteerit riippumatta siitä, mikä taho toimintaa rahoittaa. Arvioinnin kohteina ovat toiminnan tarpeellisuus, tavoitteet, sisältö suhteessa tavoitteisiin, viestintä ja yhteistyö, tulokset, osallistujien vaikuttamismahdollisuudet, onnistumiset ja haasteet.

Elina Raike-Ojanen.
Elina Raike-Ojanen

Palvelujohtaja
Palvelutoiminta
Oppilaitosyhteistyö