Tietosuojaselosteet

Kehitysvammatuki 57 ry ylläpitää toimintansa edellyttämiä rekistereitä, jotka sisältävät henkilötietoja.

Kerättäviä tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen tai sen toiminnan kehittämiseen, joihin ne on kerätty.

Tietoja säilytetään luottamuksellisesti ja suojatusti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Jokaisella tietoja keräävällä toiminnalla on yhteyshenkilö, jonka puoleen voit kääntyä tietojen tarkistamisen tai muiden aiheeseen liittyvien kysymysten kanssa. Yhteyshenkilön löydät tietosuojaselosteista, jotka löytyvät alla olevasta valikosta.

Laadittu 17.8.2018, päivitetty 27.3.2024.

Rekisterinpitäjä
Kehitysvammatuki 57 ry (y-tunnus 0201454-5) Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 09 6899 8160
toimisto@kvtuki57.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Elina Raike-Ojanen, palvelujohtaja ja tietosuojavastaava Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 0400 676 721
elina.raike-ojanen@kvtuki57.fi

Rekisterin nimi
Kehitysvammatuki 57 ry:n osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Kehitysvammatuki 57 ry:n toimintaan osallistujista, vapaaehtoisista ja tuntityöntekijöistä

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja
•etu- ja sukunimi
•syntymävuosi (kysytään henkilöiden yksilöimisen vuoksi)
•osoite
•sähköposti
•puhelinnumero
•vahvuudet
•rooli (missä toiminnassa mukana ja missä roolissa, esim. vapaaehtoinen)
•allergiat ja erityisruokavalio
•huomioon otettavia asioita, esim. vaihtoehtoinen kommunikointitapa
•onko uusi henkilö toiminnassa
•lähihenkilön nimi ja yhteystiedot
•sairaudet ja (lisä)vammat
•historiatiedot, osallistumiset tapahtumiin ja muiden tukitoimintojen käyttö
•kuvauslupa
•kulkeminen toimintaan
•onko uusi toiminnassa
•milloin käytettävissä, jos esim. vapaaehtoinen tai tuntityöntekijä
•toiveet mahdollisesta parista, jos tukihenkilö- tai kaveritoiminnassa
•mahdolliset opinnot ja niiden kesto sekä kokemus alasta
•muut toimintaan liittyvät toiveet ja tarpeet

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perusteita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Kehitysvammatuki 57 ry:n tai kyseessä olevasta toiminnasta vastaavien henkilöiden ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Mikäli tietoja siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, noudatetaan aina tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto, kuten osallistujalistat, säilytetään lukitussa kaapissa. Aineistoon on pääsy vain henkilöillä, joilla on työtehtävän perusteella siihen oikeus; esimerkiksi toiminnasta vastaava koordinaattori tai ryhmätoiminnan vetäjä.

B. Sähköisissä järjestelmissä käsiteltävät tiedot
Järjestelmiin tallennettaviin tietoihin pääsevät vain tietoja käsittelevät henkilöt henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Kehitysvammatuki 57 ry edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palvelujen tarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa.

Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot tallentuvat SSL sertifikaatilla suojattuun ympäristöön, jossa tieto on salaustekniikalla suojattu.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia tässä reksiterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.

Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Laadittu 25.7.2022, päivitetty 27.3.2024.

Rekisterinpitäjä
Helsinkiläisten tiedot: Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala /
Perhe- ja sosiaalipalvelut (0201256-6), PL 6000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vantaalaisten tiedot: Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 1700,
01030 Vantaan kaupunki

Espoolaisten tiedot: Espoon kaupunki, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Elina Raike-Ojanen, palvelujohtaja ja tietosuojavastaava
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 040 0676721
elina.raike-ojanen@kvtuki57.fi

Rekisterin nimi
Kehitysvammatuki 57 ry, palvelutoiminnan henkilötietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on säilyttää palvelutoiminnassa tarvittavia tietoja. Kehitysvammatuki 57 ry:n toimintaan osallistuvista toimijoista ja asukkaista.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
• henkilötiedot
• perustiedot, yhteystiedot, lähihenkilön yhteystiedot
• omaisten ja lähihenkilöiden yhteystiedot
• lääkitystiedot
• diagnoosit, allergiat ja sairaudet
• apuvälineet
• sisään-, ulos ja poissaolo kirjaukset
• omaisuusluettelo
• rahavarojen kirjanpito
• päivittäiseen palveluun liittyvät kirjaukset
• ohjaussuunnitelma / asumisen suunnitelma ja IMO-suunnitelma
• henkilökohtaisen tukiprofiili
• elämänkerta (historia tietoa asumiseen ja päiväaikaiseen toimintaan
liittyen)
• kuvauslupa
• epikriisit ja lääkärinlausunnot, rajoitustoimenpide päätökset

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, omaisilta ja sosiaalitoimesta.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perusteita.
Pääsääntöisesti toistaiseksi. Asiakkuuden päätyttyä tiedot ja asiakirjat luovutetaan kunnalle erikseen sovitusti ja miten ostopalvelusopimuksessa on sovittu.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Kehitysvammatuki 57 ry:n ulkopuolelle, muuten kuin kunnan kanssa yhteisesti sovitusti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto, säilytetään lukitussa kaapissa. Aineistoon on pääsy vain henkilöillä, joilla on työtehtävän perusteella siihen oikeus.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisiin järjestelmiin tallennettaviin tietoihin pääsevät vain tietoja käsittelevät henkilöt henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Yksiköiden verkkolevyille pääsevät vain kyseisen yksikön työntekijät. Kehitysvammatuki 57 ry edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palvelujen tarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa.
Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot tallentuvat SSL sertifikaatilla suojattuun ympäristöön, jossa tieto on salaustekniikalla suojattu.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Laadittu 30.4.2018, päivitetty 27.3.2024.

Rekisterinpitäjä
Kehitysvammatuki 57 ry (y-tunnus 0201454-5)
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 09 6899 8160
toimisto@kvtuki57.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Elina Raike-Ojanen, palvelujohtaja ja tietosuojavastaava Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 0400 676 721
elina.raike-ojanen@kvtuki57.fi

Rekisterin nimi
Kehitysvammatuki 57 ry:n rekisteri työnhakijoista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Kehitysvammatuki 57 ry:n tietyn toimen työnhakijoista ja avoimen työhakemuksen lähettäneistä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (osoite, puhelin- ja sähköpostiosoite)
• koulutus
• muut henkilön itse antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään 4 kuukautta tai kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perusteita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteriin tallennettuja työntekijöiden henkilötietoja luovutetaan voimassa
olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla
on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja (verottajalle,
eläkeyhtiöille, vakuutusyhtiöille tai työnantajaliitolle ja vastaaville)

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto, kuten osallistujalistat, säilytetään lukitussa kaapissa.
Aineistoon on pääsy vain henkilöillä, joilla on työtehtävän perusteella siihen
oikeus; esimerkiksi toiminnasta vastaava työntekijä.

B. Atk:lla käsiteltävät tiedot
Sähköpostin tai yhdistyksen www-sivujen kautta tulleisiin tietoihin pääsevät
vain tietoja käsittelevät henkilöt henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja
salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Kehitysvammatuki 57 ry
edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palvelujen tarjoajilta luottamuksellisuutta
ja asianmukaista tietoturvaa.

Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät, joilla on
työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Korjauspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Laadittu 24.11.2017, päivitetty 27.3.2024.

Rekisterinpitäjä
Kehitysvammatuki 57 ry (y-tunnus 0201454-5)
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 09 6899 8160
toimisto@kvtuki57.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Elina Raike-Ojanen, palvelujohtaja ja tietosuojavastaava Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 0400 676 721
elina.raike-ojanen@kvtuki57.fi

Rekisterin nimi
Kehitysvammatuki 57 ry:n rekisteri sähköisen uutiskirjeen tilaajista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Kehitysvammatuki 57 ry:n
sähköisen uutiskirjeen tilaajista. Uutiskirjeen tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa
täyttämällä yhdistyksen nettisivuilla tai uutiskirjeessä olevan tilauslomakkeen
tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen työntekijälle.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
• sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeitä lähetetään, ellei uutiskirjeen
vastaanottaja peruuta tilaustaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Kehitysvammatuki 57 ry:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto, kuten osallistujalistat, säilytetään lukitussa kaapissa.
Aineistoon on pääsy vain henkilöillä, joilla on työtehtävän perusteella siihen
oikeus; esimerkiksi toiminnasta vastaava työntekijä.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tilaajarekisteriä ylläpidetään ja säilytetään Koodiviidakko Oy:n Liana®Cloudin ohjelmassa. Rekisteriin pääsee vain määritellyt, uutiskirjeitä lähettävät
henkilöt, jokainen omalla tunnuksellaan ja salasanallaan. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Korjauspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Linkki Tukiliiton tietosuojaselosteeseen (linkki aukeaa uudella välilehdellä Tukiliiton verkkosivuille):
Tukiliiton tietosuojaseloste

Laadittu 2.1.2024.

Kehitysvammatuki 57 ry on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja luotettavasti, turvallisesti ja läpinäkyvällä tavalla. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Kehitysvammatuki 57 ry käsittelee henkilötietoja organisaation Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten käsittelyn sekä niistä käynnistyvien selvitysten ja prosessien yhteydessä. 

Rekisterinpitäjä 

Kehitysvammatuki 57 ry (y-tunnus 0201454-5)
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 09 6899 8160
toimisto@kvtuki57.fi

Voit olla rekisterinpitäjään yhteydessä kysyäksesi lisää henkilötietojesi käsittelystä ja käyttääksesi oikeuksiasi rekisteröitynä. Yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen toimisto@kvtuki57.fi, josta saamme välitettyä tiedustelusi oikealle taholle. Voit tehdä kyselyn ja pyynnön vapaamuotoisesti 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Elina Raike-Ojanen, palvelujohtaja ja tietosuojavastaava Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 0400 676 721
elina.raike-ojanen@kvtuki57.fi

Rekisterin nimi 

First Whistle -ilmoituskanavan kautta kerätyt väärinkäytösepäilyt Kehitysvammatuki 57 ry:n toiminnassa.  

Henkilötietojen käsittelijä 

Juuriharja Consulting Group Oy 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on tietojen käsittely First Whistle -ilmoituskanavan kautta saapuvista tiedoista. Ilmoitukset tulevat joko anonyymina tai ilmoittajan niin halutessaan nimellä. Laki ilmoittajan suojasta. Täyttää lakisääteinen velvollisuus (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta). Ilmoittajansuojakanava on perustettava lain säätämän velvollisuuden täyttämiseksi.  

Kehitysvammatuki 57 ry voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Ilmoituskanavan kautta jätettyjen ilmoitusten käsittely, tutkinta ja raportointi
 • Lainsäädännön, sopimusten ja Kehitysvammatuki 57 ry:n sisäisten määräysten noudattamisen seuraaminen ja varmistaminen
 • Rikosten ja muiden väärinkäytösten ehkäiseminen, selvittäminen ja tutkintaan saattaminen
 • Lakiin perustuvien oikeuksien turvaaminen
 • Lakimääräisten velvollisuuksien täyttäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen ja Kehitysvammatuki 57 ry:n oikeutettu etu. 

Rekisterin tietosisältö 

Kehitysvammatuki 57 ry voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja: 

 • Yksilöintitiedot, kuten nimi ja henkilötunnus 
 • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköposti 
 • Ammatti- ja työnantajatiedot 
 • Epäiltyyn rikokseen tai väärinkäytökseen liittyvät tiedot 
 • Kuva- ja videoaineisto 
 • Muut ilmoituksen tekijän ilmoittamat tiedot 

Käsiteltävät henkilötiedot koskevat tyypillisesti ilmoituksen jättänyttä henkilöä tai sen kohteena olevaa henkilöä. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Saamme henkilötiedot pääsääntöisesti ilmoittajalta itseltään ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen ilmoituskanavassa voi tehdä kuka tahansa eli esimerkiksi Kehitysvammatuki 57 ry n työntekijät sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien edustajat. 

Kehitysvammatuki 57 ry voi lisäksi kerätä henkilötietoja Kehitysvammatuki 57 ry n sisäisistä järjestelmistä, ilmoitukseen liittyviltä tahoilta ja viranomaisilta.   

Tietojen säilytys 

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. 

 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteriin tallennettuja työntekijöiden henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja (verottajalle, eläkeyhtiöille, vakuutusyhtiöille tai työnantajaliitolle ja vastaaville). 

Henkilötietoja voidaan Kehitysvammatuki 57 ry:n harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin laillisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Kehitysvammatuki 57 ry:n toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus on yhteensopiva Kehitysvammatuki 57 ry:n käyttötarkoitusten kanssa. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi seuraaville vastaanottajille: 

 • Viranomaisille näiden pyynnöstä, lain velvoittaessa ja Kehitysvammatuki 57 ry:n oikeuksien toteuttamiseksi

Jos henkilötietojasi luovutetaan kolmannelle osapuolelle, varmistamme, että tietosi suojataan asianmukaisin sopimusperusteisin suojauksin. 

 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä. Tietoja voidaan käsitellä myös ETA:n ulkopuolella, jos se on tässä tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen käsittelytarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen tai käytännön toteuttamisen kannalta tarpeen, kuten palvelinten sijainnin vuoksi. 

Jos henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme, että tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. 

 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.  

Henkilötietoja käsitellessämme varmistamme henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden ja tietosuojan, mukaan lukien henkilötietojen suojaamisen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä. 

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävillä keinoilla. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä Kehitysvammatuki 57 ry:n työntekijöillä Kehitysvammatuki 57 ry:n myöntämällä käyttöoikeudella. 

Kehitysvammatuki 57 ry:n ilmoituskanava on toteutettu Juuriharja Consulting Group Oy:n First Whistle -järjestelmässä. 

Tarkastusoikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista. 

Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus: 

 • pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin, 
 • pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista, 
 • vastustaa käsittelyä, 
 • pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen, sekä 
 • kun käsittely perustuu suostumukseesi, peruuttaa antamasi suostumus. Huomaathan, ettei tämä kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn. 

Voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi olemalla meihin vapaamuotoisesti yhteydessä osoitteeseen toimisto@kvtuki57.fi. Arvioimme edellytykset täyttää pyyntösi mahdollisimman pian ja tarvittaessa pyydämme sinulta tarpeellisia lisätietoja.  

Jos katsot, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle. 

Elina Raike-Ojanen.

Ota yhteyttä

Elina Raike-Ojanen

Palvelujohtaja
Palvelutoiminta
Oppilaitosyhteistyö