Tietosuojaselosteet

Kehitysvammatuki 57 ry ylläpitää toimintansa edellyttämiä rekistereitä, jotka sisältävät henkilötietoja.

Kerättäviä tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen tai sen toiminnan kehittämiseen, joihin ne on kerätty.

Tietoja säilytetään luottamuksellisesti ja suojatusti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Jokaisella tietoja keräävällä toiminnalla on yhteyshenkilö, jonka puoleen voit kääntyä tietojen tarkistamisen tai muiden aiheeseen liittyvien kysymysten kanssa. Yhteyshenkilön löydät tietosuojaselosteista, jotka löytyvät alla olevasta valikosta.

Laadittu 17.8.2018, päivitetty 7.6.2021

Rekisterinpitäjä
Kehitysvammatuki 57 ry (y-tunnus 0201454-5) Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 09 6899 8160
toimisto@kvtuki57.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kirsi Aarnikare, henkilöstökoordinaattori ja tietosuojavastaava Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 040 160 9015
kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi

Rekisterin nimi
Kehitysvammatuki 57 ry:n osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Kehitysvammatuki 57 ry:n toimintaan osallistujista, vapaaehtoisista ja tuntityöntekijöistä

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja
•etu- ja sukunimi
•syntymävuosi (kysytään henkilöiden yksilöimisen vuoksi)
•osoite
•sähköposti
•puhelinnumero
•vahvuudet
•rooli (missä toiminnassa mukana ja missä roolissa, esim. vapaaehtoinen)
•allergiat ja erityisruokavalio
•huomioon otettavia asioita, esim. vaihtoehtoinen kommunikointitapa
•onko uusi henkilö toiminnassa
•lähihenkilön nimi ja yhteystiedot
•sairaudet ja (lisä)vammat
•historiatiedot, osallistumiset tapahtumiin ja muiden tukitoimintojen käyttö
•kuvauslupa
•kulkeminen toimintaan
•onko uusi toiminnassa
•milloin käytettävissä, jos esim. vapaaehtoinen tai tuntityöntekijä
•toiveet mahdollisesta parista, jos tukihenkilö- tai kaveritoiminnassa
•mahdolliset opinnot ja niiden kesto sekä kokemus alasta
•muut toimintaan liittyvät toiveet ja tarpeet

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perusteita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Kehitysvammatuki 57 ry:n tai kyseessä olevasta toiminnasta vastaavien henkilöiden ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Mikäli tietoja siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, noudatetaan aina
tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto, kuten osallistujalistat, säilytetään lukitussa kaapissa. Aineistoon on
pääsy vain henkilöillä, joilla on työtehtävän perusteella siihen oikeus; esimerkiksi toiminnasta
vastaava koordinaattori tai ryhmätoiminnan vetäjä.

B. Atk:lla käsiteltävät tiedot
Atk-järjestelmiin tallennettaviin tietoihin pääsevät vain tietoja käsittelevät henkilöt
henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Kehitysvammatuki 57 ry edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palvelujen tarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa.

Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot tallentuvat SSL sertifikaatilla suojattuun ympäristöön, jossa tieto on salaustekniikalla suojattu.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia tässä reksiterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista,
täydentämistä tai poistamista.

Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Laadittu 25.7.2022

Rekisterinpitäjä
Helsinkiläisten tiedot: Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala /
Perhe- ja sosiaalipalvelut (0201256-6), PL 6000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vantaalaisten tiedot: Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 1700,
01030 Vantaan kaupunki

Espoolaisten tiedot: Espoon kaupunki, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Elina Raike-Ojanen, palvelujohtaja ja tietosuojavastaava
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 040 0676721
elina.raike-ojanen@kvtuki57.fi

Rekisterin nimi
Kehitysvammatuki 57 ry, palvelutoiminnan henkilötietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on säilyttää palvelutoiminnassa tarvittavia tietoja
Kehitysvammatuki 57 ry:n toimintaan osallistuvista toimijoista ja asukkaista.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
• henkilötiedot
• perustiedot, yhteystiedot, lähihenkilön yhteystiedot
• omaisten ja lähihenkilöiden yhteystiedot
• lääkitystiedot
• diagnoosit, allergiat ja sairaudet
• apuvälineet
• sisään-, ulos ja poissaolo kirjaukset
• omaisuusluettelo
• rahavarojen kirjanpito
• päivittäiseen palveluun liittyvät kirjaukset
• ohjaussuunnitelma / asumisen suunnitelma ja IMO-suunnitelma
• henkilökohtaisen tukiprofiili
• elämänkerta (historia tietoa asumiseen ja päiväaikaiseen toimintaan
liittyen)
• kuvauslupa
• epikriisit ja lääkärinlausunnot, rajoitustoimenpide päätökset

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, omaisilta ja
sosiaalitoimesta.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perusteita.
Pääsääntöisesti toistaiseksi. Asiakkuuden päätyttyä tiedot ja asiakirjat
luovutetaan kunnalle erikseen sovitusti ja miten ostopalvelusopimuksessa on
sovittu.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Kehitysvammatuki 57 ry:n ulkopuolelle, muuten kuin
kunnan kanssa yhteisesti sovitusti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto, säilytetään lukitussa kaapissa. Aineistoon on pääsy
vain henkilöillä, joilla on työtehtävän perusteella siihen oikeus.

B. Atk:lla käsiteltävät tiedot
Atk-järjestelmiin tallennettaviin tietoihin pääsevät vain tietoja käsittelevät
henkilöt henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, joita ei luovuteta
ulkopuolisille. Yksiköiden verkkolevyille pääsevät vain kyseisen yksikön
työntekijät. Kehitysvammatuki 57 ry edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palvelujen tarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa.
Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät, joilla on
työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot tallentuvat SSL sertifikaatilla
suojattuun ympäristöön, jossa tieto on salaustekniikalla suojattu.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Korjauspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Laadittu 30.4.2018

Rekisterinpitäjä
Kehitysvammatuki 57 ry (y-tunnus 0201454-5)
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 09 6899 8160
toimisto@kvtuki57.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 040 160 9015
kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi

Rekisterin nimi
Kehitysvammatuki 57 ry:n rekisteri työnhakijoista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Kehitysvammatuki 57 ry:n tietyn
toimen työnhakijoista ja avoimen työhakemuksen lähettäneistä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (osoite, puhelin- ja sähköpostiosoite)
• koulutus
• muut henkilön itse antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään 4 kuukautta tai kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole
perusteita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteriin tallennettuja työntekijöiden henkilötietoja luovutetaan voimassa
olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla
on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja (verottajalle,
eläkeyhtiöille, vakuutusyhtiöille tai työnantajaliitolle ja vastaaville)

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto, kuten osallistujalistat, säilytetään lukitussa kaapissa.
Aineistoon on pääsy vain henkilöillä, joilla on työtehtävän perusteella siihen
oikeus; esimerkiksi toiminnasta vastaava työntekijä.

B. Atk:lla käsiteltävät tiedot
Sähköpostin tai yhdistyksen www-sivujen kautta tulleisiin tietoihin pääsevät
vain tietoja käsittelevät henkilöt henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja
salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Kehitysvammatuki 57 ry
edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palvelujen tarjoajilta luottamuksellisuutta
ja asianmukaista tietoturvaa.

Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät, joilla on
työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Korjauspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Laadittu 24.11.2017

Rekisterinpitäjä
Kehitysvammatuki 57 ry (y-tunnus 0201454-5)
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 09 6899 8160
toimisto@kvtuki57.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henkilöstökoordinaattori Kirsi Aarnikare
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 040 160 9015
kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi

Rekisterin nimi
Kehitysvammatuki 57 ry:n rekisteri sähköisen uutiskirjeen tilaajista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Kehitysvammatuki 57 ry:n
sähköisen uutiskirjeen tilaajista. Uutiskirjeen tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa
täyttämällä yhdistyksen nettisivuilla tai uutiskirjeessä olevan tilauslomakkeen
tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen työntekijälle.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
• sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeitä lähetetään, ellei uutiskirjeen
vastaanottaja peruuta tilaustaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Kehitysvammatuki 57 ry:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto, kuten osallistujalistat, säilytetään lukitussa kaapissa.
Aineistoon on pääsy vain henkilöillä, joilla on työtehtävän perusteella siihen
oikeus; esimerkiksi toiminnasta vastaava työntekijä.

B. Atk:lla käsiteltävät tiedot
Tilaajarekisteriä ylläpidetään ja säilytetään Koodiviidakko Oy:n Postiviidakkoohjelmassa. Rekisteriin pääsee vain määritellyt, uutiskirjeitä lähettävät
henkilöt, jokainen omalla tunnuksellaan ja salasanallaan. Rekisteriä
ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Korjauspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Laadittu 31.5.2021. Päivitetty 23.3.2022.

Rekisterinpitäjä
Kehitysvammatuki 57 ry (y-tunnus 0201454–5)
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 09 6899 8160
toimisto@kvtuki57.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kirsi Aarnikare, henkilöstökoordinaattori ja tietosuojavastaava
Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
puh. 0401609015
kirsi.aarnikare@kvtuki57.fi

Rekisterin nimi
Kehitysvammatuki 57 ry:n rekisteri Selkeästi meille -hankkeen osallistujista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Kehitysvammatuki 57 ry:n
Selkeästi meille -hankkeen osallistujista. Osallistujia ovat organisaatioiden
yhteyshenkilöt, jotka hakevat ja osallistuvat arviointeihin sekä ihmiset, jotka
hakevat osallistujiksi hankkeen työpajoihin ja tapahtumiin tai antavat
palautetta Selkeästimeille.fi-verkkosivujen kautta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • nimi
  • puhelin
  • sähköposti
  • postinumero ja -toimipaikka
  • taustatietoa organisaatiosta tai verkkopalvelusta
  • taustatietoa ryhmästä tai osallistujasta, joka hakee hankkeen työpajoihin
    tai tapahtumiin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perusteita. Tiedot
poistetaan viimeistään Selkeästi meille -hankkeen päättyessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Kehitysvammatuki 57 ry:n ulkopuolelle. Tietoja ei
luovuteta Kehitysvammatuki 57 ry:n tai kyseessä olevasta toiminnasta
vastaavien henkilöiden ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto, kuten osallistujalistat, säilytetään lukitussa kaapissa.
Aineistoon on pääsy vain henkilöillä, joilla on työtehtävän perusteella siihen
oikeus; esimerkiksi toiminnasta vastaava työntekijä.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisiin järjestelmiin tallennettaviin tietoihin pääsevät vain tietoja
käsittelevät henkilöt henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, joita
ei luovuteta ulkopuolisille. Kehitysvammatuki 57 ry edellyttää kaikilta
käyttämiltään IT-palvelujen tarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista
tietoturvaa.

Rekisterissä oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain työntekijät, joilla on
työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot tallentuvat SSL-sertifikaatilla
suojattuun ympäristöön, jossa tieto on salaustekniikalla suojattu.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Korjauspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Ota yhteyttä

Elina Raike-Ojanen.
Elina Raike-Ojanen

Palvelujohtaja
Palvelutoiminta
Oppilaitosyhteistyö

Kirsi Aarnikare

Henkilöstökoordinaattori
Palkat
Henkilöstöasiat