Sanoista tekoihin – kuinka uusi strategia on vaikuttanut toimintaamme?

  • Uutiset
  • Blogit
  • Julkaistu:
  • Kirjoittanut: Nina Korventaival

Uuden strategiamme 2022–2026 ensimmäinen vuosi alkaa olemaan lopuillaan ja on aika tarkastella, miten strategia on vaikuttanut yhdistyksemme toimintaan.

Nainen, jolla on ruskeat hiukset katsoo kameraan ja hymyilee.

Toiminnanjohtajan näkökulmasta toimintamme on tarkoituksenmukaista. Toimimme kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksien valvojana sekä tukena ja edistämme kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä. Miten tämä näkyy arjessa ja mitä konkreettista olemme saaneet aikaan kuluneen vuoden aikana? Tässä joitakin nostoja strategisten päämääriemme tarkastelun kautta.

Yhdistyksen strategiakuva

Kehitysvammaisten ihmisten toimijuus vahvistuu ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät

Vekkarin vapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoiset ovat osallistuneet vapaaehtoistehtäviin kaikille kaupunkilaisille suunnatuissa tapahtumissa. Kaveritoiminnassa ja omaehtoisissa harrastusryhmissä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ovat tehneet omaan vapaa-aikaansa liittyviä päätöksiä ja toteuttavat toimintaa, joka vastaa heidän mielenkiinnon kohteitaan ja mahdollistaa yhdenvertaisia kohtaamisia.

Tämän päämäärän edistämisessä keskiössä ovat lisäksi olleet sekä omat, että yhteistyökumppaneiden hallinnoimat kehittämishankkeet. Näistä nostan esille muutaman esimerkin.

Vuosi 2022 on ollut Selkeästi meille -hankkeen viimeinen varsinainen vuosi, joskin toivomme saavamme hankkeelle rahoitusta vielä ensi vuodelle. Selkeästi meille -hankkeessa kaiken lähtökohtana on toimijuus, kansalaisvaikuttaminen ja kokemusasiantuntijuus. Hankkeessa kehitysvammaiset tai erityistä tukea tarvitsevat ihmiset valtakunnallisesti vaikuttavat heille tärkeisiin verkkopalveluihin sekä palkkatyössä että vapaaehtoisina muiden hankkeen työntekijöiden tuella. Tavoitteena on, että he voivat toimia yhdenvertaisesti ja itsenäisesti digitalisoituneessa yhteiskunnassa.

Tänä vuonna toimintansa on aloittaneen Hetkittäin-hankkeen toteuttamalla kurssilla ikäihmiset ovat muistelleet ja muistoista on koottu teos, jonka avulla he voivat kertoa toisillekin elämästään. Hetkittäin-valmennuksessa on kotiyhteisöjen ohjaajien kanssa tutustuttu ikääntymiseen muistin, aivoterveellisen ravinnon, muuttuneiden tarpeiden ja tunteiden sekä historialliseen aikaan sidotun toimijuuden näkökulmista.

Oskarinpuiston toimijatalo osallistuu Savas-Säätiön hallinnoimaan Osalliseksi-hankkeeseen, jossa se toimii yhtenä viidestä kehittäjäryhmästä, jossa on mukana kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän kanssaan työskenteleviä.  Toimijatalon tavoitteena on tuottaa selkokielistä tukimateriaalia kahdesta osallisuusindikaattorista: ”Muut ihmiset luottavat minuun” ja ”Voin vaikuttaa siihen, mitä kotonani ja lähiympäristössä tapahtuu”.

Kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisiä tarpeita vastaavat palvelut lisääntyvät

Uuden strategian myötä päätimme laajentaa palvelutoimintaamme ja teimme sopimuksen uuden tehostettua palveluasumista ja palveluasumista tarjoavan kotiyhteisön perustamisesta Helsinkiin. Kuten rakennushankkeissa usein käy, rakennusluvan saaminen on kestänyt odotettua pidempään. Toivoakseni asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen kotiyhteisöömme syksyllä 2023.

Vuoden aikana Haksulan toimijatalon toimijoiden määrää on lisätty. Toiminnan sisältöjä kehitetään yhdessä toimijoiden kanssa, jokaisella on mahdollisuus oman näköiseen toimintaan ja itsensä toteuttamiseen Haksulassa. Myllykaareen kotiyhteisöön olemme lisänneet kaksi uutta asuntoa, joihin asukkaat ovat jo muuttaneet.

Perheiden voimavarojen tukeminen vahvistuu

Perheiden tuen toiminta on yhdistyksemme ydintehtäväaluetta, jota toteutettiin aikaisemmin rahoituksen reunaehtojen mukaisesti vain helsinkiläisille perheille. Yhdistys toteuttaa nykyään perheiden tuen toimintaa myös omarahoitteisesti, joka mahdollistaa toiminnan myös muille kuin helsinkiläisille.

Saimme tälle vuodelle lisärahoitusta STEA:lta parkkitoimintaan, joka osaltaan mahdollistaa aikaisempaa laajemman tuen vanhempien voivarojen vahvistamiseen. Toisen uuden tämän vuoden alussa aloittaneen STEA:n rahoittaman kehittämishankkeemme Perhekamut-hankkeen tavoitteena on vahvistaa erityislapsiperheiden tukiverkostoa ja lisätä perheen voimavaroja vertaistukitoiminnan avulla.

Olen itsekin pystynyt tuomaan pienen osan uutta yhdistyksemme toimintaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua sekä yksilö- että ryhmämuotoiseen psykoterapeuttiseen työskentelyyn.

Vaikuttamistyö ja oikeuksien valvonta kohdentuvat paremmin

Yhdistyksemme tekee vaikuttamistyötä olemalla suoraan yhteydessä päättäviin tahoihin sekä osallistumalla erilaisten verkostojen toimintaan. Tärkeä osa vaikuttamistyötämme on vaikuttaminen arjessa, mikä tarkoittaa epäkohtiin reagoimista nopeasti ja tehokkaasti myös yksilötasolla.

Keskeistä vaikuttamistyössä on kohdentaa työskentely erityisesti Uudenmaan kehitysvammapalveluiden ja kehitysvammaisten ja muuta laaja-alaista tukea tarvitsen ihmisten elämään vaikuttaviin asioihin. Olemme osallistuneet Uudenmaan kuntien yhteiseen Kehitysvammapalvelut Uudellamaalla, KEPA Uusimaan, projektityöryhmien työskentelyyn sekä järjestäneet asiakasosallisuustyöpajoja, joiden tavoitteena on tuoda projektin työskentelyyn asiakasnäkökulmaa. Olemme osallistuneet aktiivisesti järjestöyhteistyön kehittämiseen Helsingissä sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialuevalmistelussa.

Valtakunnallisella tasolla vaikuttamistyötä tekevät valtakunnalliset Selkeästi meille- ja Hetkittäin-hankkeet. Olemme mukana KVANK:n eli valtakunnallisen kehitysvamma-alan neuvottelukunnan verkostoissa. Yhdistys antoi oman lausunnon vammaispalvelulain lakiluonnoksesta.

Uudistamme parhaillaan yhdistyksemme vaikuttamistyön suunnitelmaa, jonka avulla vaikuttamistyö ja oikeuksien valvonta tulee tulevaisuudessa kohdentumaan entistä tehokkaammin ja siitä tulee näkyvämpi osa toimintaamme.

Kehitysvamma-alan toimijoiden osaaminen vahvistuu

Toteuttamalla itse laadukasta ja esimerkillistä järjestö- ja palvelutoimintaa ja jakamalla osaamistamme myös oman toiminnan ulkopuolelle, voimme esimerkillämme vahvistaa myös muiden toimijoiden osaamista. Osaaminen ja hyvin tekeminen ei sosiaali- ja terveysalalla ole liikesalaisuus, vaan pääoma, joka on tarkoitettu jaettavaksi. Tämän takia henkilöstömme on käytettävissä asiantuntijaosallistujina ja kouluttajina verkostoissa ja tilaisuuksissa.

Konkreettisia osaamista vahvistavia tekoja on vuoden aikana tehty mm. Hetkittäin-hankkeessa, jonka yhtenä kohderyhmänä ovat ikääntyvien kehitysvammaisten kanssa työskentelevä henkilöstö. Selkeästi meille -hanke on vuoden aikana pitänyt useita koulutuksia kognitiivisesta saavutettavuudesta ja koulutamme jatkuvasti uusia vapaaehtoistoimijoita ja jaamme tuetun vapaaehtoistoiminnan osaamistamme.

Strategia on meille yhdistyksen työntekijöille ja yhdistyksen luottamusjohdolle työkalu, jonka avulla toimintaa suunnitellaan ja myös arvioidaan. Kehitysvammatuki 57:ssa ideoiden ja yhteistyömahdollisuuksien kohdalla vallitsee runsauden pula, jonka takia olen kuullut itseni kysyvän kerran toisensa jälkeen: ”Miten tämä sopii strategiaamme?”. Ilahduttavaa on, että saman kysymyksen tekee meillä moni muukin, myös minulle. Ollaksemme visiomme mukaisesti rohkea järjestökentän edelläkävijä ja laadukas kehitysvamma-alan hyvinvointitoimija, on meidän kyettävä valitsemaan lukuisista hienoista avauksista ja ideoista ne kaikkein timanttisimmat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö säilöisi käyttämättömiä ideoita tulevaisuutta varten. Usein käy niin, että hiukan jalostuttuaan ja oikeaan aikaan boxista löytyy uusi timantti. Tämän takia jokainen idea ja toive on meille arvokas. Olethan yhteydessä meihin, kun saat ajatuksen toiminnan sisällöistä tai havaitset asian, johon toivot meidän vaikuttavan.

Kirjoitus on julkaistu jäsentiedotteessa 4/2022

Nina Korventaival.

Kirjoittaja

Nina Korventaival

Toiminnanjohtaja