Voimavararajaus poistettava uudesta vammaispalvelulaista

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi.

Animaatiokuva. Kuvassa useita ihmishahmoja. Taustavärit keltainen ja lila.

Kehitysvammatuki 57 ry jätti oman lausunnon 3.4.2022.

Lausunnossa kiinnitämme huomiota erityisesti siihen, että voimavararajaus on syrjivä kehitysvammaisia ja autismikirjon henkilöitä kohtaan. Siksi esitämme, että voimavararajaus poistetaan laista.

Voimavararajaukseen liittyvä lausuntomme osio

Henkilökohtaisen avun osalta ehdotuksessa esitetään 9 §:ssä säädettäväksi: ”Henkilökohtaisen avun myöntämisen edellytyksenä on, että vammainen henkilö kykenee itsenäisesti tai tuettuna ilmaisemaan tahtonsa avun sisällöstä.”

Käytännössä säännöksellä suljetaan pois henkilökohtaisen avun piiristä kaksi vammaisryhmää, kehitysvammaiset ja autismikirjon henkilöt. Muita vammaisryhmiä säännös ei käytännössä sulje pois. Säännös on täten selvästi syrjivä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä 32/2008 vp vastalauseen jättäneet jäsenet totesivat, että autistinen tai vaikeasti kehitysvammainen henkilö on vaarassa joutua aiheettoman syrjinnän kohteeksi säännöksen vuoksi.

Vaikka arvovaltaiselta taholta on esitetty epäilyjä säännöksen syrjivyydestä, hallituksen esityksen luonnoksessa ei ole käsitelty säännöksen syrjivyyttä.

Syrjinnän kielto ilmenee paitsi perustuslain 6 §:stä myös yhdenvertaisuuslain 8 §:stä, kuten myös monesta kansainvälisestä sopimuksesta, joihin Suomi on sitoutunut.

Esityksen s. 258–259 perustellaan voimavararajausta seuraavasti: ”Henkilökohtaisen avun myöntämisen edellytyksenä on, että vammainen henkilö kykenee itsenäisesti tai tuettuna ilmaisemaan tahtonsa avun sisällöstä. Voimavarasäännöksellä turvataan siten vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutumista.”

Voimavararajauksen perusteluna on siis vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Itsemääräämisoikeuden tulee tietenkin olla selkeä lähtökohta kaikessa vammaispalvelulain mukaisessa toiminnassa. Kahta vammaisryhmää syrjivän säännöksen perusteleminen itsemääräämisoikeudella on kuitenkin vähintäänkin kummallista. Täytyy kysyä, mitä seurauksia olisi itsemääräämisoikeudelle tai muutenkaan, jos voimavararajausta ei säädettäisi.

Esitämme voimavararajauksen poistamista laista.

 

Lisätietoja

Nainen, jolla on silmälasit.
Sari Sepponen

Hallituksen puheenjohtaja

Nina Korventaival.
Nina Korventaival

Toiminnanjohtaja